Om företaget

Isaks Trädfällning & Röjning AB är ett litet företag. Vi har som affärsidé att, i en småskalig form och på ett professionellt sätt, kunna erbjuda trädfällning, trädvård, röjning, rådgivning och andra tjänster som rör träd, på ett personligt, säkert och miljömedvetet plan.


Personlig kontakt

Vi som utför arbetet har alltid en direkt och personlig kontakt med dig som kund, utan mellanhänder. Det gör att just dina önskemål realiseras och att risken för missförstånd eller misstag minimeras.

Allt arbete föregås alltid av ett kostnadsfritt besök, förvisso inom rimlighetens gränser när det gäller avstånd från vår stationeringsort. Detta för att vi, tillsammans med dig, skall få en uppfattning om vilka förhållanden som finns på platsen där arbetet skall utföras, men också för att fånga upp eventuella frågor eller speciella önskemål som du har.

Säkerhet

Att fälla träd, utföra trädvård eller röja ett bestånd kräver kunnande om träd och ett tekniskt kunnande om olika arbetsmetoder. Efter många års erfarenhet, genom kontinuerlig fortbildning, kompetenshöjning, repetitionsutbildning och certifiering, törs vi säga att vi vet hur det skall gå till.

Alla aspekter som en exempelvis en trädfällning innebär och innehåller, måste riskbedömas, analyseras och beaktas. Något vi lägger mycket stor vikt på. Det gäller att fokusera på det som är viktigt inför, under och efter själva utförandet. Vi arbetar alltid för att minimera risker, genom att arbeta lugnt, metodiskt och ha fastställda och säkerställda rutiner. Ett exempel är att då vi genomför arbeten på hög höjd (via klättring eller lift), genomför vi aldrig den typen av arbeten som ensamarbeten, vi är alltid minst två personer på arbetsplatsen för att kunna hjälpa varandra, även uppe i trädet.

Givetvis innehar vi en ansvarsförsäkring om en olycka eller en missbedömning skulle inträffa samt en olycksfallsförsäkring för egen del.

Miljömedvetenhet

Vi värdesätter och främjar biologisk mångfald. Vi värnar om och tillser att inga onödiga skador uppstår på mark eller växter i eller kring ett arbetsområde. Vi avbryter alltid ett arbete om det finns häckande fåglar eller däggdjur med ungar, i eller kring platsen där arbetet skall utföras.

Vi använder endast miljöklassade driv och smörjmedel. En del av våra sågar är batteridrivna och saknar förbränningsmotor. På drivmedelssidan används endast alkylatbensin och på smörjmedelssidan endast vegetabiliska och biologiskt nedbrytbara oljor. Användning av miljöklassade driv och smörjmedel ger en mycket bra arbetsmiljö när det gäller hanteringen och det minskar utsläppen av svavel, koldioxid och kolväten avsevärt.

Merparten av vårt arbete utförs utan användning av stora och tunga maskiner.

 

Vi som jobbar här


Isak

Äger och driver företaget, sköter kundkontakter/offerter. Klättrare, trädfällare, maskinoperatör, markman (groundie) och motorsågsintruktör


Felix

Klättrare, trädfällare, maskinoperatör, markman (groundie)


Lucas

Klättrare, trädfällare, maskinoperatör, markman (groundie)


Alfred (lärling)

Trädfällare, markman (groundie)