Pris & offert

Varje arbete är unikt

Vi har som grundpolicy att aldrig lämna pris på ett arbete utan att ha varit på platsen där jobbet skall utföras. Anledningen är att inget arbete som rör träd är det andra likt och det näst intill omöjligt att ge ett rättvist och bra pris, utan att just ha gjort ett besök på platsen.

Besöket på plats, som alltid är kostnadsfritt, ger oss som eventuella utförare av arbetet, en bra möjlighet att fånga upp dina önskemål. Vi får också möjlighet att bedöma risker och möjligheter direkt på plats.

Efter besöket får du alltid en offert. Oavsett arbetets omfattning eller storlek. Offerten innehåller bland annat det som vi gått igenom och kommit överens om på plats som rör just dina önskemål. Lite som minnesanteckningar från besöket.

Offerten är giltig i 30 dagar, om vi inte kommer överens om något annat.


Offerter till bostadsrättsföreningar är giltiga i 60 dagar. Detta då föreninges styrelse behöver ta ett beslut inför och kring ett arbete som sker inom föreningens ramar. Det skall alltså finnas tillräckligt med tid för att kunna hålla själva styrelsemötet.

 

Offerten

Offerten innehåller bland annat:

 • Typ av arbete som skall utföras och vad arbetet omfattas av
 • Vilka specifika önskemål du har
 • Hur ser platsen ut och hur kommer vi utföra arbetet
 • Risk & säkerhetsanalys
 • Våra respektive ansvarsområden, exempelvis avspärrningar eller flytt av lösa föremål
 • Om arbetet är berättigat till RUT-avdrag (gäller endast privatperson)
 • Specificerad prisinformation och eventuell storlek på RUT-avdrag
 • Leveransinformation

 

Vad bedöms in i priset?

Delar som spelar in i prissättningen för att utföra ett arbete är risker och tid. Det här är en del av de viktigaste aspekterna som vi alltid tittar på under besöket på plats och som påverkar prisbilden på olika sätt.

Trädslag

Typ av träd avgör virkes hårdhet, fiberlängd och beteende när du arbetar med det. Björk, gran, tall eller asp är trädslag som är enklare och lättare att fälla och att arbeta med än exempelvis pil, poppel eller sälg som kan kräva mer försiktighet och större marginaler.

Kondition, storlek och volym

Hur trädet ser ut och mår är en direkt avgörande faktor som påverkar prisbilden. Friska träd utan skador eller röta är enklare att arbeta med. Döda träd, döende träd, torra träd, träd med röta i, instabila träd, kraftigt lutande träd eller träd med synliga och tydliga skador är svårare och mer riskabla att arbeta med.

Grenverk och krona påvisar ofta hur ett träd mår, exempelvis om det finns mycket torrkvistar eller torrgrenar. Svampar och växtlighet på stammen och runt roten påvisar också ett träds kondition.

Ett högt träd, ett träd som är grovt (har en stor diameter på stammen), ett träd med en stor yvig krona, eller ett träd med kraftiga och grova grenar tar alltid längre tid att arbeta med.

Hinder, arbetsyta och markförhållanden

Vart trädet står i förhållande till sin omgivning påverkar val av arbets och eller fällningsmetod. Att fälla ett träd direkt från marken är enklare och billigare än att till exempel behöva klättra upp i trädet och med stöd av rep och olika riggning och firningsmetoder "montera ned" grenar och/eller stamdelar. Ibland kan det behöva användas en lift eller till och med en kran.

På platsen där trädet står finns det kanske byggander, vägar, gång/cykelbana, luft eller mark-ledningar (el, tele eller fiber), vattendrag, pooler, trädgårdsinstallationer, rabatter, staket, brunnar eller andra träd som hänsyn måste tas till. Vart dessa finns i förhållande till trädet vi ska arbeta med, väljer också vilken sätt vi utför arbetet på.

Vilken typ av markförhållanden som finns vid och runtomkring trädet kan påverka hur vi behöver arbeta för att exempelvis fälla trädet. Det kan vara att trädet står i en kraftigt sluttning eller bland stenar.

Efterhantering

Efter genomförd fällning/beskärning/röjning finns det också en del aspekter och "val" som du kanske vill göra? Dessa val påverkar priset på olika sätt. Här är några exempel:

 • Upparbetning av stam och grenar till ved i valfri längd
 • Kapning för upparbetning till annan användning, ex: reglar, plank eller stolpar
 • Flytt av (skotning) och hantering av stamdelar, grenar och ris
 • Bortforsling
 • Volymen/mängden som skall transporteras bort
 • Stubbfräsning, normalt djup eller extra djupt

Alltsom oftast, beroende på platsen, ingår alltid kvistning och kapning till hanterbara längder i en offert. Givetvis ingår också en grovstädning, baserat på vart trädet står.

 

Tips!

Ibland fälls träd i trädgårdar med fördel under vinterhalvåret. Dels kan det finnas ett snötäcke men också tjäle i marken. Det skyddar gräsmattan något från slitage och eventuella nedslagsmärken.

Under vinterhalvåret är också träden i vila, vilket betyder att de inte innehåller lika mycket vätska som under vår/sommarperioden.

Många trädslag beskärs med fördel under vårvintern, vilket är under februari och mars månad. Det gäller exempelvis ask, ek, lind eller äpple och päronträd.Nedmontering av sjuk alm, januari 2020.