Röjning

En rätt utförd röjning höjer det kommande värdet på din skog. Röjningen minskar konkurrens om näring och sparade stammar får bättre tillgång till både ljus och utrymme, vilket främjar tillväxten.

Vi kan hjälpa dig med att höja värdet på din skog, genom att utföra exempelvis en ungskogsröjning. Då får rätt stammar och rätt antal stammar vara kvar, stammar som växer dåligt eller "kanske lite för bra" tas bort.

I ledningsgator växer ofta sly och ung skog. Något som med tiden kan göra att servicearbeten blir svåra att utföra eller att det blir brott på ledningen. Vi är utbildade i att utföra arbeten i ledningsgator i enlighet med ESA, antigen som utförare av arbetet i sig och eller som elsäkerhetsledare. Arbetet vi gör kan exempelvis vara att röja ledningsgatan i sig eller ta bort stammar som fallit på själva ledningen.

En röjning kan också höja det rekreativa värdet i ett skogsparti. Tänk en ädellövs-backe med ek, lönn, bok eller lind, där sly och mindre stammar gör att de större och finare träden varken syns eller växer speciellt bra. Att friställa och lyfta fram de större träden i ett sådant skogsparti gör att du helt plötsligt ser skogen bland träden.

Arbetar du som entreprenör?

Vi utför ofta röjningsarbeten inför schakt och byggnationsarbeten.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att röja en tomt från sly. På så sätt slipper ni få med detta i fyllnadsmassorna. Vi kan även hjälpa er med att skota undan allt och se till att det återvinns och flisas. Något både ni och miljön tjänar på!