Pris & offert


Vi har som grundpolicy att aldrig lämna ett pris per telefon eller via e-post utan att ha varit på platsen där jobbet skall utföras. Anledningen till detta är att inget arbete som rör trädfällning, trädvård, avverkning eller röjning är det andra likt och det näst intill omöjligt att ge dig som kund ett rättvist och bra pris, utan att just ha gjort ett besök på platsen.

Besöket, som alltid är kostnadsfritt, ger oss som eventuella utförare av arbetet, en bra möjlighet att fånga upp dina önskemål som kund samt att vi får möjlighet att bedöma eventuella risker direkt på plats. Under besöket tittar vi också på om arbetet omfattas av RUT-avdrag.

Du får dock väldigt gärna skicka bilder innan besöket om du vill. Skicka dem i så fall till info@isakstradfallning.se

(Om du skickar bilder så ta gärna bilder på lite varierande avstånd från stammen/stammarna och också från flera vinklar, om det är möjligt. Det gör bedömningen lite lättare i och med att bilden också kanske påvisar omkringliggande hinder eller ger lite perspektiv på hur platsen ser ut.)

Vad bedöms i priset?

Delar som spelar in i prissättningen för att utföra ett arbete är risker och tid. Det här är en del av de viktiga aspekter som vi alltid tittar på och som påverkar prisbilden:

Trädslag

Typ av träd avgör virkes hårdhet, fiberlängd och beteende när du arbetar med det. Björk, gran, tall eller asp är trädslag som är enklare och lättare att fälla och att arbeta med än exempelvis pil, poppel eller sälg som kräver mer försiktighet och större marginaler.

Kondition, storlek och volym

Hur trädet ser ut och mår har en direkt avgörande faktor som påverkar prisbilden. Friska träd utan skador eller röta och som är någorlunda raka och stabila, är mycket enklare att arbeta med, i jämförelse med torra träd, träd med röta i, instabila träd, kraftigt lutande träd eller träd med synliga och tydliga skador.

Grenverk och krona påvisar ofta hur ett träd mår, exempelvis om det finns mycket torrkvistar eller torrgrenar. Svampar och växtlighet på stammen påvisar också hur trädet mår. Grenverket och kronans utseende och hur grenverket är fördelat på stammen är också en faktor som tas hänsyn till då det påverkar bland annat stammens tyngdpunkt.

Ett högt träd, ett träd som är grovt (har en stor diameter på stammen), ett träd med en stor yvig krona, eller ett träd med kraftiga och grova grenar tar alltid längre tid att arbeta med.

Mängden träd (eller storleken på en röjning) påverkar priset.

Hinder, arbetsyta och markförhållanden

Vart trädet står i förhållande till sin omgivning påverkar valet av arbets och eller fällningsmetod. Att fälla ett träd direkt från marken är enklare och billigare än att till exempel behöva klättra upp i trädet, behöva använda en lift eller till och med en kran.

På platsen där trädet står finns det kanske byggander, vägar, luft eller mark-ledningar, vattendrag, trädgårdsinstallationer, rabatter, staket, brunnar eller andra träd som hänsyn måste tas till.

Upparbetning och efterhantering

Ett hårt trädslag, exempelvis ek eller bok tar längre tid att arbeta med medans gran eller asp, som är mjukare, går fortare att arbeta upp.

Alltsom oftast, beroende på platsen, ingår alltid kvistning och kapning till hanterbara längder i en offert om du som kund inte vill något annat. Givetvis ingår också en grovstädning, baserat på vart trädet står.

Efter fällning finns det också en del aspekter och "val" som du som kund kanske vill göra? Här är några exempel, som påverkar priset i offerten:

 • Upparbetning av stam och grenar till ved till dig som kund i valfri längd.
 • Kapning för upparbetning till annan användning. (ex: reglar, plank, stolpar)
 • Hantering av stamdelar, grenar och ris på platsen
 • Närhet till en upplagsplats för avhämtning inför bortforsling eller en plats där du som kund vill ha stamdelar, grenar och ris placerade.
 • Volym av stamdelar, grenar och ris för bortforsling
 • Bortforsling
 • Fräsning av stubbar

Offert/anbud

Efter besöket får du som kund alltid en offert. Oavsett arbetets omfattning eller storlek. Offerten innehåller bland annat det som vi gått igenom och kommit överens om på plats, som rör just dina önskemål. Lite som minnesanteckningar från besöket.

Offerten innehåller bland annat:

 • Typ av arbete som skall utföras och vad det omfattas av (dina önskemål som kund)
 • Hur ser platsen ut
 • Risk & säkerhetsanalys (hur vi ser det)
 • Hur arbetet kommer eller bör genomföras
 • Pris och beräkning av kostnader
 • Förslag på leveransdatum

Offerten är alltid giltig i 30 dagar från offertdatum om inte vi kommer överens om något annat.


RUT-avdrag

Tjänster som räknas upp nedan, ger sedan den 1 januari 2021 dig som privatperson rätt till ett RUT-avdrag på 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket är 75.000 kr.

 • Fällning och upparbetning (kvistning och kapning) av träd på egen tomt eller fastighet
 • Upparbetning (kvistning och kapning) av redan nerfallna eller fällda stammar, på egen tomt eller fastighet
 • Fräsning av stubbar på egen tomt eller fastighet
 • Röjning av buskar och sly på egen tomt eller fastighet
 • Förberedelse inför transport av ris, grenar, sly eller stammar på (från) egen tomt eller fastighet

Mer information kring RUT-avdrag finns på Skatteverkets hemsida. www.skatteverket.se


Personuppgifter

Önskar du som kund RUT-avdrag och arbetet omfattas av det, kommer vi efter att arbetet är färdigställt begära att få ditt personnummer. Skatteverket kräver att ditt personnummer finns med i den ansökan om RUT-avdrag som Isaks Trädfällning & Röjning AB skickar iväg.

Alla personuppgifter du överlämnar till oss, exempelvis...

 • För och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post adress
 • Eller annan uppgift som kan knytas till dig som kund

... behandlas alltid konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna används endast för att Isaks Trädfällning & Röjning AB skall kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot dig som kund och följa gällande regelverk gentemot myndigheter.


Fällning av bok, Kjula 2018

Fällning av bok, Kjula 2018


© 2021 Isaks Trädfällning & Röjning AB