RUT-avdrag

Vad är RUT-avdrag?

RUT-avdraget är en skattereduktion för privatpersoner, som uppgår till 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket har höjts flera gånger de senaste åren. Från tidigare 25.000 kr till 50.000 kr och senast, från och med den 1 januari 2021, till 75.000 kr per person och kalenderår.

För att nyttja RUT-avdraget du ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång. Du skall vara skriven och betala skatt i Sverige eller så kan du vara bosatt i utlandet, men välja att betala skatt i Sverige.

RUT-avdraget gäller endast arbete utfört på tomtmark som du som privatperson äger. Det skall finnas en byggnad på tomten som kan nyttjas som bostad. Bygganden skall kunna nyttjas permanent, som ett fritidsboende eller motsvarande.

Vill du nyttja RUT-avdraget för ett arbete, så inkluderar vi det i priskalkylen i den offert vi skickar till dig.

Hur går ansökan till?

Ansökan är mycket enkel och sköts helt av oss som utfört arbetet.

Efter att vårt arbete hos dig är klart och helt färdigställt skickar vi en faktura. Efter att du har betalat fakturan gör vi en ansökan hos Skatteverket. Du behöver inte göra någonting. Efter att Skatteverket har godkänt ansökan får du ett brev från Skatteverket om att ansökan är genomförd och godkänd.

Mer information kring RUT-avdrag och hur det går till finns att läsa om på Skatteverkets webbsida, www.skatteverket.se


I sällsynta fall kan du bli betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som kund. Det kan exempelvis vara att ditt maxtak för RUT-avdrag är uppnått eller att du betalar för lite i skatt.

 

Berättigade tjänster

Här är några exempel på tjänster som ger dig som privatperson rätt till RUT-avdrag.

 • Fällning och upparbetning av träd
 • Upparbetning av redan nerfallna eller fällda stammar
 • Trädvård och häckklippning
 • Fräsning av stubbar & rötter
 • Röjning av buskar och sly
 • Flisning på plats
 • Förberedelse inför transport av ris, grenar, sly eller stammar från egen tomt

 

Ej berättigade tjänster

Några exempel på tjänster, som vi ofta får frågor kring, där RUT-avdraget inte gäller.

 • Bortforsling (transporter)
 • Kostnader för maskiner, verktyg och drivmedel
 • Plantering (arbete och plantor)
 • Rådgivning & konsultation
 • Resor

 

Hantering av personuppgifter

Alla personuppgifter som rör dig som kund hanterar vi alltid konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning (GDPR). Personuppgifterna används endast för att vi skall kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund och för att vi ska följa gällande regelverk gentemot myndigheter.

Vi använder aldrig och delar aldrig med oss av personuppgifter för utskick med reklam eller erbjudanden.

Vill du som kund nyttja RUT-avdrag, kommer vi i samband med att arbetet är färdigställt begära ut personnummer av den eller de personer i hushållet som RUT-avdraget ska gälla för (legitimering) Skatteverket kräver att personnummer finns med i ansökan om RUT-avdrag. Observera att vi inte kommer fråga efter eller behöva fasighetsbeteckningen vid den fastighet arbetet gäller då detta inte krävs.